قطعه سازان به حوزه واردات خودرو ورود خواهند کرد؟


انتقال فناوری یکی از شرایط اصلی و مهم واردات خودرو است که در بند 8 آیین نامه به آن اشاره شده است. این شرایط انتقادات زیادی را به همراه داشته و به نظر می رسد تنها خودروسازان قادر به برآورد آن هستند. این در حالی است که وزارت امنیت اخیرا سه روش موثر برای انتقال فناوری ارائه کرده است که هر سه آن به ورود قطعه سازان به عرصه واردات خودرو اشاره دارد. آیین نامه واردات خودرو مهرماه تصویب شد و مقرر شد اولین محموله خودروهای خارجی تا پایان پاییز وارد بازار کشور شود. اما شرایط مندرج در مقررات باعث تردید، عدم تمایل و حتی ناتوانی برخی واردکنندگان برای شروع فعالیت شده است. کارشناسان این حوزه معتقدند شرط انتقال فناوری به عنوان راهکاری هوشمندانه برای شروع رانت خواری مطرح شده است، زیرا تنها تولیدکنندگان می توانند چنین شرطی را برآورده کنند. اکثر شرکت هایی که تاکنون از سوی وزارت حراست به عنوان واردکننده مجاز معرفی شده اند، جزو شرکت های تولیدی و مونتاژکننده هستند و باور «ایجاد رانت» را تقویت می کنند. در عین حال واردکنندگان و بازرگانان اصلی به دلیل شرط «انتقال فناوری» امکان حضور در حوزه واردات خودرو را ندارند. با وجود این، وزارت ایمنی تحت تاثیر شرایط مندرج در بند هشتم آیین نامه قرار نگرفته و برای اولین بار به احتمال ورود قطعه سازان به حوزه واردات خودرو اشاره کرده است. وزارت امنیت علاوه بر «تولید» سه راهکار دیگر برای انتقال فناوری ارائه کرده است که هر سه آن مربوط به قطعه سازان است. انتقال فناوری ساخت قطعات مورد نیاز صنعت خودرو توسط قطعه ساز داخلی با کمک واردات سرمایه، انتقال فناوری ساخت قطعات توسط خودروساز وارداتی به قطعه سازان داخلی و در نهایت سرمایه گذاری در تولید قطعات خودرو توسط واردکننده. سه روشی است که اخیراً توسط وزارت ایمنی پیشنهاد شده و به منظور انتقال فناوری به صنعت خودروی ایران از کانال واردات خودرو پیشنهاد شده است. به این ترتیب واردکنندگان و بازرگانان سنتی می توانند با سرمایه گذاری در بخش قطعه سازی یا انتقال فناوری از یک شرکت خارجی به قطعه سازی داخلی در زمینه واردات فعالیت کنند!

دیدگاهتان را بنویسید