دانشمندان برای اولین‌بار نور را به‌طور هم‌زمان در زمان به جلو و عقب بردند


برای اولین بار در تاریخ، دانشمندان توانستند با کمک قوانین مکانیک کوانتومی، نور را به طور همزمان به جلو و عقب در زمان حرکت دهند. این دستاورد می تواند در تقویت کامپیوترهای کوانتومی و افزایش سرعت محاسبات موثر باشد. روش جدیدی که محققان توسعه داده اند به آنها اجازه می دهد تا گرانش کوانتومی را بهتر درک کنند. این روش با ترکیب دو قانون که بخشی از دنیای عجیب مکانیک کوانتومی را تشکیل می دهد، ساخته شده است. در این مطالعه، دو گروه مستقل از دانشمندان در آزمایش‌های خود به چیزی دست یافته‌اند که «تابش زمان کوانتومی» می‌نامند. این پدیده از طریق تقاطع برهم نهی یا برهم نهی کوانتومی و تقارن CPT به دست می آید که هر دو از قوانین مکانیک کوانتومی هستند. برهم نهی کوانتومی پدیده ای است که می گوید ذرات ریز قبل از مشاهده در حالت های مختلف وجود دارند. از سوی دیگر، تقارن CPT می گوید که تمام سیستم هایی که دارای ذرات هستند از قوانین رایج فیزیک پیروی می کنند و جهت بار، تعادل و برگشت پذیری زمانی آنها از این نظر بی اهمیت است. تغییر قطبش فوتون های نور در فضا با کریستال محققان در آزمایش های خود، یک ذره نور، یک فوتون را در حالت برهم نهی قرار دادند تا به آن اجازه دهند در زمان به جلو و عقب سفر کند. برای انجام این کار، هر دو تیم فوتون های خود را در یک کریستال در حالت برهم نهی با دو مسیر مجزا قرار می دهند. به عبارت دیگر، در شرایطی که فوتون در حال عبور از کریستال به صورت روی هم با شرایط خاص بود، مسیر دیگری در نظر گرفته شد تا قطبش فوتون در فضا تغییر کند و به نظر برسد که در زمان به عقب رفته است. حرکت می کند. سپس دانشمندان این فوتون را از کریستال دیگری عبور دادند و قطبش آن را اندازه گرفتند. آنها متوجه الگوی تداخل کوانتومی خاصی شدند که تنها زمانی ظاهر شد که فوتون در هر دو جهت جلو و عقب حرکت کرد. این یافته ها نشان می دهد که می توان از معکوس های زمانی برای معکوس کردن گیت های منطقی در کامپیوترهای کوانتومی و انجام محاسبات به طور همزمان در دو جهت استفاده کرد. نتایج مطالعات این دو گروه از دانشمندان به طور مستقل در arXiv منتشر شده است، اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید