متن انگلیسی درباره رفیق با ترجمه در وصف رفیق عزیز و صمیمی قدیمی

[ad_1]

در این بخش سایت متن ها چند متن انگلیسی درباره رفیق با ترجمه فارسی را ارائه کرده ایم. این جملات و متن ها در وصف رفیق عزیز قدیمی و صمیمی را می توانید برای کپشن و استوری قرار دهید.

زیباترین متن های انگلیسی رفیق

متن انگلیسی درباره رفیق با ترجمه در وصف رفیق عزیز و صمیمی قدیمی

╭•People change. Best friends don’t
آدما عوض میشن. ولی رفیقای صمیمی هرگز!🌸️

Friendship happens when
the distance between the hearts tends to zero
دوستی زمانی اتفاق می افته
که فاصله بین قلب ها به صفر برسه

Happiness is, talking to your best friend for hours
خوشبختی یعنی اینکه ساعت ها با بهترین رفیقت صحبت کنی

متن انگلیسی درباره رفیق با ترجمه در وصف رفیق عزیز و صمیمی قدیمی

No friendship is an accident
هیچ رفاقتی تصادفی نیست

Friendship is another word for love
رفاقت کلمه دیگری برای عشقه

Friendship is a wildly underrated medication
رفاقت داروییه که به شدت دست کم گرفته شده

Friends are the most important ingredient
in the recipe called life
رفقا مهم ترین عنصر
در دستور تهیه غذایی به نام زندگی هستن

متن انگلیسی رفاقت برای کپشن و پروفایل

Friendship is the only cement
that will ever hold the world together
رفاقت تنها سیمانیه
که جهان رو کنار هم نگه میداره

مطلب مشابه: متن عربی درباره رفیق با ترجمه فارسی ( 30 متن احساسی عربی باری دوست )

متن انگلیسی درباره رفیق با ترجمه در وصف رفیق عزیز و صمیمی قدیمی

متن انگلیسی رفاقت

One of the most beautiful qualities of true friendship
is to understand and to be understood
یکی از زیباترین ویژگی های رفاقت واقعی
درک کردن و درک شدنه

A friend is someone who gives you total freedom to be yourself
رفیق کسیه که به تو آزادی کامل می ده تا خودت باشی

If one day you feeling like crying, call me
I can’t promise to make you laugh
but I’m willing to cry with you
اگه یه روزی دوست داشتی گریه کنی، باهام تماس بگیر
نمی تونم قول بدم که بخندونمت
اما حاضرم باهات گریه کنم

A friend is someone who knows all about you
and still loves you
رفیق کسیه که همه چیز رو در مورد تو میدونه
و بازم دوستت داره

مطلب مشابه: متن رفاقتی سنگین کوتاه و منتخب متن ها درباره دوست و رفیق با معرفت

متن انگلیسی درباره رفیق با ترجمه در وصف رفیق عزیز و صمیمی قدیمی

A day spent with a friend
is undoubtedly a day well-spent
روزی که با رفیق سپری بشه
بدون شک روزیه که به خوبی سپری شده

متن انگلیسی کوتاه درباره رفیق

A friend is someone who makes it easy to believe in yourself
رفیق کسیه که باور کردن خودت رو آسون می کنه

The only rose without thorns is friendship
رفاقت تنها گل رز بدون خاره

Friend is the sunshine of life
رفیق خورشید زندگیه

A good friend is a blessing from GOD
دوست خوب نعمت خداست

Life is nothing without friendship
زندگی بدون رفاقت هیچی نیست

Friendship is the source of the greatest pleasures
and without friends even the most agreeable pursuits become tedious
رفاقت سرچشمه بزرگترین لذت هاست
و بدون رفیق خوشایندترین کارها هم خسته کننده میشن

you are the onIy person
l love as moch as myselt
feriend
تو تنها کسی هستی …..
که اندازه خودم
دوست دارم رفیق👭❤

Only two states
both of them bad
but almost like being together
and had each other to do good
فقط دو تا رفیق میتونن
هردو حالشون بد باشه
ولی با کنار هم بودن حال همو خوب کنن

A true friend accepts who you are
but also helps you become who you should be
دوست واقعی کسیه که تو رو همونجوری که هستی قبول داره
اما بهت کمک می کنه تا به کسی تبدیل بشی که باید باشی

A friend is someone who understands your past
believes in your future
and accepts you just the way you are
رفیق کسیه که گذشته تو رو درک کنه
به آینده تو ایمان داشته باشه
و تو رو همانطور که هستی بپذیره

My friends are my estate
رفقای من دارایی من هستن

متن در مورد بهترین رفیق

Sometimes talking to your best friend
is all the therapy you need
گاهی وقتا صحبت کردن با بهترین رفیقت
همه ی درمانیه که به اون نیاز داری

مطلب مشابه: متن رفیق عاشقتم برای دوست صمیمی (متن های عاشقانه برای رفیق)

[ad_2]

منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.