اولین رای باشید!

دوره آموزشی Complete Beginner Guide to API Development برای مهندسینی ارائه شده است که وظیفه تست برنامه‌ها را برعهده دارند. می‌توانید از API برای طراحی و توسعه نرم افزار استفاده کرده و یک سری نکات کلی یاد بگیرید. این دوره شامل سرفصل‌های مبتدیانه و پیشرفته بوده و هر کس می‌تواند آموزه موردنیاز خودش را از آن دریافت کنید. می‌دانیم که API چشم انداز جذابی دارد و نقش مهمی را هم در تبادل اطلاعات ایفا خواهد کرد. در همین راستا می‌توانید با این دوره مهارت‌های خود را پیش ببرید.

Complete Beginner Guide to API Development

راهنمای کامل توسعه با API

دوره-آموزشی-Complete-Beginner-Guide-to-API-Development

 

info

Description:Let’s Embark on a comprehensive Postman crash course designed for both testing engineers and software developers, whether you’re just starting with APIs or looking to enhance your Postman skills. In today’s interconnected IT landscape, APIs play a crucial role in data exchange, often utilizing JSON as a data format. However, mastering APIs involves navigating through various complexities such as HTTP methods, headers, cookies, and authentication mechanisms like API keys, tokens, and OAuth.Postman emerges as a powerful solution to simplify these intricacies.

رمز فایل: www.downloadha.com